Blåa och bruna partier röstade ner skattehöjning

På regionstyrelsen torsdagen den 10 oktober fanns två budgetpunkter med. På mötet välte alliansen och Sverigedemokraterna tillsammans den lilla skattehöjning som S och MP har krävt. Sjukvården förtjänar och behöver några helt annat. Så här tänker jag kring detta.

Ärendena på regionstyrelsen var dels en fortsättning på ärendet om reformpausen som Vänsterpartiet redan tidigare har kritiserat hårt och motsatt oss – Ärende 15 ”Ekonomiska läge, kostnadsreducerande åtgärder och ombudgetering”, och dels ärende 17 ”Budget 2016 och verksamhetsplan för åren 2017 till 2018”.

“Ombudgeteringen” i sig innebär ju att S och MP tar pengar från nästa års budget för att täcka underskott i årets budget. Det gör att man döljer sjukvårdens underskott på närmre 1 miljard, med nästa års pengar för sjukvården. Det känns kanske lite skönt nu men kommer vara dyrköpt i längden. Det går ju inte att använda samma pengar två gånger. De kostnadsreducerande åtgärderna är förutom fortsatt reformstopp, åtgärder som gör det ännu svårare för sjukvården att komma på fötter framöver.

S och MP:s budget innehöll från början en tillgänglighetssatsning (Läs satsningen här: tillgänglighetssatsning) för att korta köer och göra det möjligt för fler skåningar att komma till sjukvården. Detta ville de finansiera med en skatteökning på 30 öre. Detta förslag fällde alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna på regionstyrelsens sammanträde.

S och MP:s budget utan en skattehöjning är en budget som på inga sätt kan göra något åt den underfinansierade sjukvården. Den innehåller taxeökningar på kollektivtrafiksidan och effektiviseringskrav om 1 % på verksamheterna. Krav som slår direkt mot sjukvården. S och MP:s budget utan skattehöjningen är en budget som Socialdemokraterna själva rimligen skulle gått hårt åt före valet och kallat en nedskärningsbudget.

Alliansens budget är att karakterisera som ett luftslott. Pengar tas från demografi och medicinteknisk utveckling och görs om till satsningar. Detta saknar trovärdighet i ett läge där de äldre blir fler och sjukare och är i behov av mer vård. Dessutom vill alliansen genomföra privatiseringar av känsliga verksamheter som psykiatri.

Detta är två budgetalternativ som leder den skånska sjukvården ännu längre ner i en negativ spiral med personalflykt, bemanningsföretag, köer och låg tillgänglighet. Visionen om den jämställda och jämlika sjukvården där personalen har goda arbetsvillkor hamnar ännu längre bort i horisonten. Kommer S och MP låta sig vara gisslan bakom blåa och bruna partier?

Vänsterpartiets budget går på tvärs med dessa två synsätt. Vänsterpartiet vill höja skatten med 80 öre till regionens budget. Skatten för 2016 hamnar då på 11,49 kr. Det innebär 100 kr mer att betala för en person som tjänar 20 000 i månaden. För regionen ger det 2 miljarder till sjukvården. Det innebär att regionen kan ta stora steg mot en jämlik och jämställd vård i Skåne.

De centrala reformerna i Vänsterpartiets budget för Region Skåne 2016 är:

30 timmars arbetsvecka för personalen

Vänsterpartiet vill starta med 6 avdelningar runt om i Skåne under 2016. Det är en satsning som Vänsterpartiet avsätter 120 miljoner kronor till.

Anställa mer personal i vården

Under de senaste 9 åren har andelen medicinska sekreterare och undersköterskor minskat stort. Bristen på sjuksköterskor är påtaglig. Denna trend måste vändas. För att göra detta behövs ordentligt med resurser.

Öppna fler vårdplatser

400 vårdplatser har försvunnit sedan 2009. I Vänsterpartiets förslag bryts trenden och regionen kan börja öppna vårdplatser igen.

Låglönesatsning för de med lägst ingångslöner

Den lönepolitik som regionen har bedrivit under de senaste åren har gynnat konkurrens och split mellan kollegor och professioner. Vänsterpartiets låglönesatsning innebär därför att vi nästa år vill höja alla till en ingångslön på 23 000 kr. Vi avsätter 100 miljoner kronor till detta 2016.

För en demokratisk och offentlig vård

Människors behov ska vara i centrum. Vänsterpartiet vill i första hand ta tillbaka de specialiserade vårdvalen och återföra de i offentlig regi igen. Vänsterpartiet inrättar en avprivatiseringsfond för ändamålet på 75 miljoner kronor.

Börja arbeta rätt

New Public Management och en chefsstruktur och organisation som försvårar samarbete och dialog fungerar inte. Personalens inflytande och kunskap måste tas tillvara.

Satsa på kompetensutveckling och utbildningsanställningar med kollektivavtal

Personalen ska ha god tillgång till kompetensutveckling med bra villkor för individen och sjukvårdens bästa. Vi avsätter 20 miljoner kronor ytterligare till detta under 2016.

Starta regionala offentliga bemannings-/resursteam i hela Skåne

För att får bort bemanningsföretagen från regionens verksamhet vill Vänsterpartiet bygga ut egna bemanning/resursteam i hela Skåne.

Höj inte kollektivtrafiktaxan

Vi skjuter till 100 miljoner kronor till kollektivtrafiken för att undvika en taxehöjning.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige, sjukvården, Vinstfri välfärd. Bookmark the permalink.

2 Responses to Blåa och bruna partier röstade ner skattehöjning

  1. Pingback: Vänsterpartiet Skåne - Nu kör vi sjukvårdskampanj i hela Skåne!

  2. Pingback: Sjukvårdskampanjen pågår i Skåne. | Vänsterpartiet Helsingborg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s