Solidaritet istället för gräddfiler

(Huvudanförande budgetfullmäktige 15.10.26 Det talade ordet gäller.)

Tack för ordet fru ordförande, åhörare, ledamöter media

Jag vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets budget.

Solidariteten är stor i det svenska samhället. Människor vill gärna bidra och tillsammans genom skatten betala för att alla ska ha rätt till en god sjukvård. Idag är sjukvården i Skåne underfinansierad och den har varit det under väldigt många år. När jag möter människor runt om i Skåne så möter jag en stor förståelse och vilja till solidaritet. Människor vill bidra. Detta märks på gator och torg och det märks i opinionsundersökningarnas resultat. Folk vill bidra efter förmåga. Ändå är glappet så stort när vi nu sitter i denna sal och diskuterar budget för 2016. Många av er verkar hellre vilja leka maktspel än att se till att sjukvården ges de resurser som bokslut efter bokslut har visat att den behöver.

När jag möter patienter och personal i den skånska vården ser jag proffs. De vill göra sitt yttersta, men resurserna saknas. När jag möter patienter och personal hör jag saker som – om ni inte höjer skatten nu så handlar det inte längre om att osthyvla. Det handlar om att skära bort tårtbitar. Det håller inte längre. Man kan fråga sig vilka tårtbitar ni i skattesänkarpartierna här vill skära bort? I er budget vill ni bara mer och mer, men bortom ert tröstlösa mantra ”effektiviseringar” och trixande med demografipengar ser jag inga resurser. Man kan också fråga sig vilka tårtbitar som ni i S och MP vill skära bort? Ert nuvarande budgetförslag gör saken lite bättre men är knappast den resursförstärkning som ni gick till val på och har lovat skåningarna.

När jag läser bokslutet ser jag en sjukstatistik som skjuter i höjden. Skattekronor som ska gå till vård går idag till att täcka upp för en dålig arbetsmiljö. Vi ser det i personalflykten, vi ser det i långtidssjukskrivningarna, vi ser det i bemanningsföretagens bokslut.

Samtidigt är utmaningarna för framtiden enorma och behoven idag gigantiska. Köerna växer och ledtiderna till cancerbehandlingar är allt för långa. Det är omänskligt. Fullmäktiges majoritet lämnar människor i sticket, för att delar av församlingen här inne hellre slår Henrik Fritzon på näsan och röstar ner den skattehöjning som varit S och MP:s viktigaste reformförslag. Maktspel före politiska förändringar. Den tillgänglighetssatsning som S och MP föreslog från början var en bit på väg.

Idag blir de äldre fler, det föds fler barn och de sjuka får vänta för länge. Sjukvården som finns att tillgå är ojämlikt fördelad. Din utbildningsnivå och bakgrund avgör din tillgång till vård och den behandling du får. Detta är oanständigt i ett samhälle som vårt. Vården är inte hellre jämställd. Vänsterpartiet vill avsätta medel för att granska omotiverade skillnader i vård mellan kvinnor och män. Vi vill satsa på kvinnors hälsa. Detta kräver resurser, fortbildning, kartläggning, förändrade arbetssätt – inte bara fina ord.

I boksluten för sjukhusen i Skåne är siffrorna röda. Underskotten ligger på flera hundra miljoner kronor. Detta är onekligen en krisartad situation som kräver agerande. Detta är en situation som har byggts upp under åtta av blågrönt styre. Det är en situation som ger stängda operationssalar, stängda vårdplatser och överbelastad vårdpersonal. Det är en situation som drabbar patienter som får vänta för länge, blir hemskickade för tidigt eller behandlas på fel avdelningar. Det är också en situation som det inte går att spara sig ur, den kräver mer – inte mindre resurser.

I detta läge behöver vi en offensiv solidarisk politik som ser till att sjukvården ges ordentligt med resurser för att kunna öka kvaliteten, se till att skåningarna får behandling och som ger förutsättningar för en god arbetsmiljö för personalen.

Vänsterpartiet sätter solidaritet i främsta rummet och vill därför höja skatten i regionen med 80 öre. Skall vi kunna lösa den nuvarande krisen i sjukvården måste vi erkänna att det behövs resursförstärkningar och så länge vi har en regering som inte heller höjer statsbidragen kan dessa resurser bara komma genom en höjning av skatten i regionen. För en normalinkomsttagare innebär Vänsterpartiets förslag ungefär 140 kr mer i månaden för en sjukvård värd namnet och en kollektivtrafik utan prisökningar.

Genom att höja skatten kan vi få resurser till att öppna fler vårdplatser och få ny fart på reformarbetet. Den stora delen av Vänsterpartiets resursförstärkning ska gå till detta.

Med fler vårdplatser kan vi också skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda vilket kommer att göra det enklare att hitta människor som vill arbeta i Region Skåne och som en positiv bieffekt också minska behov av inhyrd personal. Då kan vi tillsammans dra nytta av allas engagemang för att nå framåt. Det är bra att S och MP också säger att de vill öppna resursteam runt om i Skåne, precis som vi i Vänsterpartiet föreslår.

Vänsterpartiet vill att 2016 är det året då Region Skåne börjar införa 30 timmars arbetsvecka. Detta är ett konkret sätt att förbättra arbetsmiljön för personalen och minska sjukskrivningarna. Runt om i landet ser vi resultatet av de som har gått före. Det är dags att vi skåningar också blir en del av denna förändring för framtiden som sänkt normalarbetstid är. Det var 40 år sedan sist. Det är dags att börja ta nästa steg.

För att lösa krisen behövs också ett nytt sätt att arbeta i den skånska sjukvården. En administrativ organisation som ständigt växer håller inte. Det är inte fler chefsled vi behöver, det är mer vårdpersonal. Det vi också behöver är en förvaltning som håller ihop, och tillsammans med personalen leder framåt. I dialog, tillsammans. Efter åtta år av tystnadskultur kommer det ta ett tag att förändra. Men för att förändra detta behövs mer än en vänligt inställd politisk ledning, det behövs kraft bakom orden. Det behövs mer resurser.

Den marknadstrend som offentlig sektor har lidit under allt för länge fungerar inte. Offentlig sektor är inte ett företag. Vi ska inte styra mot oräkneliga antal mål. Hela sjukvårdsorganisationen ska styra mot principerna att behoven ska gå först. Idag har vi istället en situation där ersättningssystem och mål och privatiseringar ger en tungrodd organisation och söndriga vårdkedjor. Förutom mer resurser behöver skånska sjukvård ett annat arbetssätt. Ett arbetssätt där ledning och personal arbetar mot samma mål – en behovsstyrd sjukvård åt alla. Därför föreslår Vänsterpartiet i denna budget bland annat att regionen tar tillbaka de specialiserade vårdvalen i egen regi.

Genom Vänsterpartiets budget satsas det dessutom på att hålla kvar biljettpriset på samma nivå som tidigare i kollektivtrafiken. Vi satsar på fler busslinjer i små orter och vi vill göra det avgiftsfritt för pensionärer att åka kollektivt under lågtrafik. Detta är en reform som sedan länge har slagit väl ut i Göteborg. Det är en reform som skjuter upp behov av färdtjänst. Det är en reform som kan bidra till att bryta social isolering. Det är en satsning på äldre människors hälsa och välbefinnande. Det är en förebyggande viktig satsning som rent hälsoekonomiskt sparar resurser för sjukvården.

Detta är en politik och budget för solidaritet. En politik som innebär minskade kostnader för sjukvården i längden. En politik som satsar förebyggande och satsar i rätt tid sparar pengar i längden. Den situation vi har nu gör det motsatta. Den puttar problemen längre fram och gör att underskotten kommer att växa än mer.

Istället har vi en situation där maktspel dikterar villkoren. Vi har nu tre förslag förutom Vänsterpartiets som alla i olika grad fortsätter på det tidigare blågröna styrets effektiviserings- och nedskärningsspår, S och MP:s budget med sänkt överskottsmål, alliansens budget och Sverigedemokraternas budget. Det är budgetar som blundar för problemen. Det är den politik som har satt sjukvården i Skåne i denna sits från början. Det är dags att börja ta ansvar för situationen. Skåningarna förtjänar bättre.

Bifall till Vänsterpartiets budget.

 

 

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige, Vinstfri välfärd. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s