Årsredovisning från en underfinansierad sjukvård

årsredovisning 2015Med Sveriges lägsta regionskatt som förutsättning samt en sjukvård som har varit underfinansierad under väldigt lång tid har nu Region Skånes årsredovisning för år 2015 kommit. Socialdemokraterna och Miljöpartiet styr i minoritet och 2015 är det första bokslut som detta minoritetsstyre är ensamt ansvariga för. Årsredovisningen visar en sjukvård som har goda medicinska resultat, men som är krisartad när det gäller tillgång till vård i tid, rekrytering av personal, arbetsmiljö. Detta påverkar så klart patientsäkerheten.

Årsredovisningen är en dyster läsning. Det görs så mycket bra i vården och det finns så många hängivna kompetenta människor som jobbar i regionen, men förutsättningarna är under all kritik. Det behövs ordentliga satsningar på sjukvården. Det behövs ordentliga satsningar på en organisation kring sjukvården som fungerar. Inte som idag, där t ex Skånes Universitetssjukhus (SUS) är en enorm koloss som i sig är kostnadsdrivande. Det rimliga vore att göra om den strukturen. Vänsterpartiet vill gärna se två separata sjukhus med självständig ledning.

Region Skåne har under 2015 präglats av återkommande besparingsbeting och åtgärdsplaner. Under hösten gjordes en ombudgetering för att dölja sjukvårdens underskott. 600 miljoner kronor lades in från innevarande års resurser. Pengar har också flyttats från kollektivtrafik för att täcka underskott i sjukvården. För kollektivtrafikens del innebär detta att priserna höjts för tredje gången sedan Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillträdde. Prisökningen på kollektivtrafiken ligger på 47 % sedan regionen bildades, medan prisutvecklingen i samhället i övrigt endast har legat på 21 %. Kollektivtrafikresenärerna blir straffade för en sjukvård som saknar resurser. Underskottet för sjukvården 2015 landar, trots en extra ombudgetering på 600 miljoner extra, på 239 miljoner kronor.

Personalen och patienterna betalar priset

Att resurserna är för små märks i personalredovisningen. Sjukskrivningarna fortsätter att öka och är nu uppe i 22,4 kalenderdagar/medarbetare för kvinnorna.160422_sjukfrånvaron årsredovisning 2015

 

 

 

Det är framförallt de långa sjukskrivningarna som ökar. Bristen på resurser märks också i att det sedan 2009 har försvunnit över 400 vårdplatser i Region Skåne avseende somatisk vård (kroppsliga besvär). Den psykiatriska sjukvården har procentuellt förlorat flest vårdplatser, och dessa vårdplatser ingår inte i de 400 somatiska vårdplatserna.

Det är för jäkligt hur framförallt kvinnor slits ut i sjukvården idag. Både som anställda och sen som anhörigvårdare på sin fritid, i spåren av en sjukvård och välfärd som skriker efter mer resurser. Men det går att vända. Men det krävs att det görs ordentliga satsningar på en bra arbetsmiljö och en juste lönepolitik från regionens sida. En högre kostnad i början, men förutsägbart och billigare i längden. Vänsterpartiet har lagt en motion om arbetstidsförkortning på försök inom regionen. (Motion om arbetstidsförkortning) Det vore ett stort steg framåt och är också något som fler och fler landsting runt om i Sverige faktiskt börjar genomföra.

Personal runt om i Skåne har åter igen börjat mobilisera och protestera. I Kristianstad har hälften av sjuksköterskorna på Centralsjukhusets intensivvårdsavdelning sagt upp sig i protest mot att det inte finns ett fungerande arbetstidsavtal, utan tvingas idag arbeta på ett sätt där möjlighet till återhämtning saknas och övertiden växer. Omsättningen på personal är generellt stor. Trots att regionen under 2015 har 773 fler sjukvårdsanställda än 2014 förbättras inte resultaten. En anledning är att personalomsättningen kräver bredvidgångar och handledning, samt att den höga sjukskrivningsnivån tär. Som ett brev på posten har också kostnaderna för bemanningsföretag ökat med hela 65 % under 2015 och är nu uppe i 364 miljoner kronor.

För patienternas del märks resursbristen i form av köer och i att vården är svår att nå. Över 600 patienter har väntat i över 1 år på operation. Denna bristsituation har gjort att tilliten hos skåningarna till att vården finns där för dem är lägre än i riket generellt. Kontinuiteten är svår att upprätthålla med stor omsättning på personal och med långa köer så puttas patienter runt i systemet, istället för att vården organiseras utifrån patientens behov.

Åtgärderna mot köerna har varit uppe till politisk diskussion flera gånger under förra året. Socialdemokraterna och Miljöpartiet införde under december ett tillgänglighetspaket som kommer att löpa under 1 år. Pengarna är mestadels tillfälliga. Resultaten av detta paket har hittills inneburit omflyttningar av operationer för att försöka beta av köerna. Tillgänglighetspaketet är en tillfällig lösning och inte en lösning för en sjukvård att lita på. Vid 2016 års utgång kommer stora delar av de resurserna att försvinna igen.

I kollektivtrafiken ökar resandet och priserna också

I kollektivtrafiken har resandet ökat med 4,6 %. Ökningen märks mest i stadsbusstrafik och för pågatågen. Detta är en framgång. Samtidigt har kollektivtrafiken under 2016 fått mindre resurser för att förstärka sjukvården. Det gör att 2015 innebar flera prishöjningar. Denna politik drabbar främst arbetare och studenter med låga inkomster. Ökningen i resandet sker trots ID-kontrollerna och den rasistiska flyktingpolitik som regeringen bedriver. Däremot har ID-kontrollerna inneburit en ökad kostnad för kollektivtrafiken på 45 miljoner kronor.

/Sara Svensson, gruppledare i opposition (V) Region Skåne

PS! Vänsterpartiet har förhandlat fram 10 efterlängtade miljarder till välfärden. För Region Skåne innebär det cirka 247 miljoner varje år. Det behövs! Prognosen för 2016 är dock att sjukvården gör ett resultat som är drygt 800 miljoner sämre än budget. (Månadssammandrag för regionen)

PS2! Region Skånes krisartade situation i sjukvården och för ekonomin är inte ny. Det vi ser nu är konsekvenserna av 8 år av borgerligt femklöverstyre. Det är magstarkt att Moderaternas ledare i Region Skåne, Carl-Johan Sonesson går ut och säger att S och MP ”helt saknar ekonomiskt handlag” när Region Skåne under de senaste åren (2011-2015) har haft ett samlat resultat på minus 1876 miljoner kronor. (Moderaterna om “ekonomiskt handlag“)

(Bilderna är tagna från årsredovisningen för Region Skåne, som kan läsas här i sin helhet: Årsredovisning 2015)

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in kollektivtrafik, Regionfullmäktige, sjukvården and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s