Sjukvården behöver mer resurser

161024_budgetdebatt_sara-svensson-2Just nu debatteras budget för 2017 i Region Skåne. Beslutet fattas den 25 oktober. Du kan följa hela debatten på Region Skånes hemsida (www.skane.se). I fokus för debatten står den viktiga frågan om att faktiskt öka resurserna till sjukvården. Vänsterpartiet vill höja regionskatten. Här är mitt huvudinlägg från debatten. Det talade ordet gäller (inlägget är längre än det jag höll från talarstolen).

/Sara Svensson

Tack för ordet ordförande, ledamöter, åhörare och media,

Detta är en speciell stund, en allvarlig stund. Detta är ögonblicken då alla vi 149 ledamöter avgör sjukvården, kollektivtrafiken och regionens ekonomiska förutsättningar för nästa år. Det är allvar.

Vi läser dagligen om läget i den skånska vården i tidningarna. Vi hör om det när vi träffar sjukvårdspersonal, anhöriga, patienter. Detta är stunden då vi, alla och envar utifrån vårt eget samvete avgör förutsättningarna för nästa år.

Partiföreträdarna som debatterar nu har alla fått mejlen och breven från personal som inte orkar mer, personal som vädjar till framförallt alliansen att besinna sig. Att se fördelarna med att höja skatten. För att det behövs. För att det inte går annars. Vi 149 folkvalda har alla ett ansvar som vi bär själva, bortom partipiskor som viner.

Vänsterpartiet står för en solidarisk politik. Vi står för det tydliga solidariska alternativet idag. Vi står för alternativet som erkänner de enorma behov som vården har och ser till att finansiera det. Istället för privatiseringar vill vi göra miljardsatsningar på att bygga upp den skånska sjukvården. Istället för privata sjukförsäkringar och gräddfiler för friska och högavlönade vill Vänsterpartiet anställa fler, höja de låga lönerna och se till att det finns vårdplatser till alla. Vi vill bygga en sjukvård att lita på.

Vänsterpartiet står för en solidarisk politik. Vi hade hoppats att regeringen S och MP hade sett behovet av att ta tillbaka de skattekronor som alliansregeringen under 8 år har låtit de rikaste i samhället leva gott på, för att istället via staten se till att de kommit fler till del. Men så har det inte blivit. Det är samhällsekonomiskt tokigt.

Det finns ljusglimtar från regeringen. Till exempel har V förhandlat fram 10 miljarder till kommun- och landstingssektorn. Tyvärr räcker inte dessa dryga 250 miljoner för Skånes del så långt, med tanke på det närmre 1 miljard kronor stora strukturella underskottet som sjukvården har.

Vänsterpartiet står för en solidarisk politik. Därför vill vi höja skatten med 80 öre. Då kan vi ta stora steg mot en jämlik och jämställd vård i Skåne. 80 öre innebär att skattesatsen framöver blir 11,49 kr. Detta ger regionen 2 miljarder mer att röra sig med. Och det är märk väl ändå en höjning som skulle placera Skåne i mittfåran i skatteuttagen bland de svenska landstingen.

Vår skattehöjning gör att en person som tjänar 25 000 i månaden betalar 140 kr i skatt mer i månaden.

Vänsterpartiets skattehöjning innebär att vården får en ramhöjning som motsvarar de behov som har varit uppenbara under de senaste 9 åren. Ramhöjningen innebär i vårt alternativ 1 200 miljoner kronor mer än S och MP har i sin budget. Vänsterpartiets skattehöjning innebär att det görs en rad viktiga reformer för sjukvården så att alla skåningars behov av vård kan tillgodoses och som gör det möjligt att höja kvaliteten i kollektivtrafiken samtidigt som t ex en pensionärsrabatt kan införas. Det är en liten summa för alla och envar, men gör stor skillnad för framförallt den skånska vården.

Vänsterpartiet vill satsa på vården

Antalet vårdplatser i Region Skåne var år 2009 cirka 2 800 stycken, nu 7 år senare är det bara 2 400 stycken kvar. Alltså en minskning med 15 % på bara dessa år. En liten del av denna minskning beror på en teknisk utveckling där färre ingrepp kräver inläggning över natten men huvuddelen handlar om en konkret och väldigt hård nedskärning som i synnerhet drabbat psykiatrin extra hårt, något som jag återkommer till längre fram.

I Vänsterpartiets budget finns inga smygbesparingar på vården, som det finns i alliansen och S och MP:s båda budgetförslag. I Vänsterpartiets budget ges de resurser som motsvarar vårdens faktiska behov. Vi avsätter medel till försök med förkortad arbetstid och vi avsätter pengar för att höja de lägsta lönerna. Vi stödjer och finansierar S- och MP:s satsningar på sjukvårdsområdet och vi lägger in de 186 miljoner kronor som S och MP vill spara på vården.

Detta är helt enkelt en ärlig budget. En budget som ser till att sjukvården får de resurser den behöver, som ser till att kollektivtrafiken inte än en gång behöver höja taxorna. Taxehöjningar som på allvar drabbar de med lägst inkomster allra hårdast.

För så här är det, ordförande, ledamöter, media och åhörare,

Samhället är vi tillsammans. Det är våra gemensamma ansträngningar som tillsammans gör det möjligt att bygga en välfärd för alla. En välfärd som garanterar alla oavsett bakgrund en trygghet. En trygghet till vård, till infrastruktur, till skola och omsorg. Det är när vi naggar det i kanten för långt som samhället glider isär istället för att bygga oss starkare. Det är nog med att nagga sjukvårdens behov av resurser i kanten. Den lägsta landstingsskatten är en återvändsgränd som generationerna efter oss kommer att få betala dyrt, och som vi redan idag betalar i långa köer och personal som söker sig vidare. En skattehöjning – ett solidariskt tillskott – ger regionen de förutsättningar som krävs för att klara sjukvården imorgon.

Bort med New Public Management 

Men det är mycket mer än en skattehöjning som behövs till för att vända utvecklingen i en positiv riktning. Vi behöver förändra organisationen. I vänsterpartiets förslag till budget skriver vi om många förslag som skulle förenkla och förbättra vården.

Den chefsstruktur och organisation som finns idag försvårar samarbete och gör dialogen mellan politiker, tjänstemän och vårdpersonal dysfunktionell. Vården måste organiseras så att personalens inflytande och kunskap tas tillvara.

Precis som oss i Vänsterpartiet så lyfter Läkarförbundet upp Skånevård 2.0 som ett stort problem och en anledning till att vi är där vi är idag. Vi måste i regionen få till en fungerande ledningsstruktur. Alla chefsled som idag fungerar både som tak och filter för information, kunskap och makt måste bort. Vi måste åter till en situation där verksamheternas faktiska företrädare får företräda sin verksamhet. Kommunikatörer och andra yrkesgrupper som har vuxit till sig under de senaste åren är kostnadsdrivande och gör ansvaret otydligt mot invånarna.

New Public Management som mycket av de här organisationsspökena kan benämnas måste avvecklas och ersättas av tillit, dialog, kortare besluts/informationsvägar och högt i tak. Tystnadskulturen som lever kvar sedan förra mandatperioden måste bort. Om människor på ledande befattningar är oroliga för vad medarbetare säger, så är det inte medarbetarnas rätt till meddelarfrihet som ska ifrågasättas, det är personen på den ledande befattningen.

Men dessa förändringar kostar pengar – till en början. Det inser vi. Alliansen ”effektiviserar” hej vilt i sin budget utan att ge sken av att förändringar är dyra i början. Och SD trollar fram pengar ur en hatt och blundar för att organisationsförändringar både är dyra och turbulenta när man gör dem, även om slutresultatet i de förslag jag presenterar är långt bättre än den organisation vi har idag.

Arbeta rätt – korta arbetstiden

I vårt förslag till budget så satsar vi också ordentligt på kompetensutveckling och vill införa utbildningsanställningar med ordentliga kollektivavtal. Vi vill utöka satsningarna på offentliga bemannings-/resursteam i hela Skåne. Detta är en stor besparing och ska ersätta de privata bemanningsbolag som idag används.

Vi vill också gå vidare och förkorta arbetstiden i ett första skede på 6 avdelningar i regionen. Vi vill också inkludera lokalvårdare i denna satsning. Vi avsätter 150 miljoner kronor till detta.

Detta är en viktig reform. Studier från försöken som görs nu visar att den upplevda hälsan ökar och att sjukskrivningarna har minskat. Det motstånd som finns i denna församling kring en sådan självklar framtidsfråga är svår att förstå. Sjukskrivningarna kommer också att minska av att vi faktiskt ger vården så mycket resurser som den behöver, givet att den extremt höga arbetstakten som råder runt om i regionen skulle brytas.

Satsa på psykiatrin

I vår budget lyfter vi fram en stor satsning på psykiatrin. Det är verkligen dags. Alla som behöver psykiatrin ska kunna komma till och få bra behandling. För att göra detta behöver regionen satsa på att öka antalet vårdplatser, anställa och utbilda mer personal och bygga underifrån tillsammans med personalen och patienterna.

Psykiatrin är den del av den skånska vården som har förlorat flest vårdplatser procentuellt under de senaste åren. Psykiatrin hade 546 platser jan -13 och har 497 okt -16. Det är 50 vårdplatser. Det är en skandal. Vi lever i ett landskap där den psykiska ohälsan är växande. Att inte möta det behovet är oacceptabelt. Istället ser vi nu att än fler vårdplatser planeras att göras om, läggas ner eller pausas.

För oss är det viktigt att psykiatrin är lättillgänglig. Både primärvårdens kontakter och psykiatrin. Man ska lätt komma till både sitt första besök men även sina återbesök och behandlingar. Väntetiderna idag gör ont i magen.

Vi vill öppna fler vårdplatser i den slutna psykiatrin. Vi vill se fler mellanvårdsavdelningar och vi vill se mer resurser i den öppna psykiatrin. Och här syns återigen en stor skiljelinje mellan oss och alliansen. De pratar om att privatisera mer, när vi pratar om att garantera vård till alla skåningar.

 

Sjukvården i fokus – inte privata företag

För oss handlar det om att sätta människors behov i centrum, inte företag. Vi ser ett stort behov av att börja resan mot en vård utan vinstintresse och en sjukvård utan specialiserade vårdval.

Vi vill i första hand ta tillbaka de specialiserade vårdvalen och införa de i offentlig regi igen. Vänsterpartiet inrättar en avprivatiseringsfond för ändamålet på 75 miljoner kronor. Dessa vårdval åsidosätter prioriteringsprinciper i vården och gör att personer med lättare åkommor i dagens läge har en större tillgänglighet än människor med svårare problem.

På sikt är detta också en reform som kommer att spara pengar åt regionen. Vårdvalen har varit kostnadsdrivande. En del av vårdens underskott kommer ju från vårdval som har fri dragningsrätt på skattemedel. Det är orimligt. Att vårdvalen tillåts spendera hur mycket offentliga resurser de vill, medan de offentliga enheterna har fast budgetramar att förhålla sig till är en bakvänd ordning.

 

Vänsterpartiets satsningar på den skånska sjukvården behövs. Det behövs rejäla satsningar på personalen och på att öppna fler vårdplatser. Det behövs rejäla satsningar på en organisation som håller måttet.

Men för oss är regionen en helhet. Att som vissa partier här inne se kollektivtrafiken som en gödko åt sjukvården är inte vår melodi. Kollektivtrafiken är också en del av vår generella välfärd och behövs för att möjliggöra att människor kan ta sig runt i Skåne – till jobb, till skolan, till vänner och fritidsintresse.

Kollektivtrafiken i Skåne

I vår budget avsätter vi 150 miljoner kronor till kollektivtrafiken för att undvika de besparingar som S och MP har i sin budget, och som de andra partierna också har i varierande utförande. Detta för att garantera att taxorna inte höjs än mer.

Vi satsar sedan ytterligare 150 miljoner för att kunna införa en pensionärsrabatt likt de andra rabatterna som finns idag. Samt för att hålla nere avgifterna i det taxeförslag som kommer hit till regionfullmäktige för beslut senare under året.

För oss i Vänsterpartiet är det centralt att kollektivtrafiken gäller för hela Skåne oavsett var man bor. Landsbygden har idag en allt för dålig kollektivtrafik speciellt i östra Skåne. Detta vill vi åtgärda och se till att de gula bussarna även fortsatt stannar överallt. Superbussarna får inte blir det experiment som urholkar landsbygden än mer. För att spara futtiga 5 minuters restid.

Region Skåne har en av landets lägsta regionskatter. Det duger inte. Så länge riksdagen inte skjuter till mer resurser till vården måste regionen göra det själv. Behoven är enorma i Region Skåne, det är dags för en rejäl skjuts framåt.

Jag yrkar därmed bifall till Vänsterpartiets förslag till budget. För sjukvårdens skull.

——

Du kan läsa Vänsterpartiets förslag till budget 2017 för Region Skåne här: Välfärd att lita på.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Inte till salu, kollektivtrafik, privatisering, Regionfullmäktige, sjukvården and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s