Samhället måste göra mer när det gäller våld i nära relationer

I Socialstyrelsens dödsfallsutredning kring våld i nära relationer kan man se att t ex sjukvården i landet har missat att fråga och uppmärksamma tecken på våld. Jag har lämnat in en interpellation kring detta för att lyfta diskussionen om hur sjukvården och andra offentliga aktörer kan bli bättre på att uppmärksamma och arbeta med våld mot kvinnor och barn.

Socialstyrelsen går återkommande rapporter kring detta och den senaste dödsfallsutredningen kom i slutet av januari. De konstaterar själva att det nationellt finns flera allvarliga brister i detta arbete. 

I rapporten konstateras att den mest påtagliga bristen gällande barn var att hälso- och sjukvården inte hade uppmärksammat dem som anhöriga, trots att föräldrarnas problem varit av sådan karaktär att vården haft skyldighet att beakta barnens behov av information, råd och stöd. Vården verkar fråga om patienten har barn, men därefter sker väldigt lite. Trots att vissa föräldrar haft en omfattande kontakt med hälso- och sjukvården och att hälso- och sjukvården informerat sig om att det finns barn i familjen vidtogs inga insatser för att tillgodose barnens behov.

Gällande vuxna är bilden likartad; Socialstyrelsens genomgång visar att hälso- och sjukvården inte frågat något av de offer de haft kontakt med om erfarenheter av våld, trots att verksamheterna i nästan samtliga fall hade egna skriftliga rutiner som skulle säkerställa detta. Frågor hade varken ställts rutinmässigt eller då det fanns tecken på våld, till exempel då brottsoffret haft skador eller beskrivit relationen med gärningspersonen som konfliktfylld. I flera fall har suicidriskbedömningar genomförts, men i samband med dessa hade inte några frågor ställts om utsatthet för våld. Inte heller i de fall offret haft långvariga psykiatriska eller somatiska hälsoproblem, som kvarstod eller förvärrades över tid utan att en säker orsak kunde hittas, uppmärksammades att våldsutsatthet kunde vara en bakomliggande orsak till problemen.

Socialstyrelsen konstaterar i sitt eget pressmeddelande att granskningen visar att bland annat hälso- och sjukvården och Socialtjänsten inte upptäcker våld. Frågor om våld ställdes inte i något av de här fallen trots flera kompetenshöjande satsningar på detta. Granskningen visar också att myndigheterna i stor utsträckning arbetade parallellt, och brast i samordningen.

Sammantaget framträder en bild där alltför få myndigheter reagerar när det finns signaler om att barn eller kvinnor far illa. Vården som är den instans som oftast varit i kontakt med offren tidigare har i inget granskat fall reagerat genom att göra orosanmälningar kring barnen eller lyft frågan om våld i nära relationer. Även om statistiken är nationell och inte finns nedbruten så uppkommer givetvis frågan: Hur arbetar Region Skåne och vad gör regionen för att förbättra kompetensen och stötta personal så att de vågar ställa svåra och livsavgörande frågor?

På tisdag den 27 februari är det regionfullmäktige. Då kommer min interpellation upp. Jag ser fram emot en enormt angelägen diskussion om hur vi kan ta krafttag i frågan om våld i nära relationer.

/Sara Svensson, gruppledare V Region Skåne

Ni kan läsa Socialstyrelsens rapport här: Dödsfallsutredningar 2016-2017.

Interpellation i sin helhet kan man läsa här: Hantering av orosanmälningar och våldsutsatta kvinnor och barn inom vården.

(Uppdatering 180404) Svaret på min interpellation kan du läsa här: Svar hantering av orosanmälningar.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in jämställdhet, Regionfullmäktige, sjukvården and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Samhället måste göra mer när det gäller våld i nära relationer

  1. Pingback: Det är dags för politisk handling i spåren av #metoo | Sara Svensson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s